Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na budowie- dlaczego warto
Otrzymaj oferty od specjalistów jak ZAWADA PRO DESIGN nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

ZAWADA PRO DESIGN

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na budowie- dlaczego warto

Autor: ZAWADA PRO DESIGN, publikacja: 2017-10-31

Zgodnie z artykułem 18. Ustawy Prawo Budowlane inwestor ma pozostawioną dowolność w zakresie decyzji o zatrudnieniu osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zdjęcie nr 1

1. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

 • opracowania projektu budowlanego i stosownie do potrzeb innych projektów,
 • objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
 • opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

2. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.

3. Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego. Inwestor może zatem sam zdecydować kiedy i czy w ogóle zatrudnić Inspektora, chyba że obowiązek ten zostanie na niego nałożony w momencie otrzymania pozwolenia na budowę. Polskie prawo w kilku przypadkach nakazuje obecność Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy inwestycji.

Dzieje się to głównie w sytuacjach, kiedy:

 • budynek ma znaczną powierzchnię, wysokość, kubaturę,
 • projekt budynku jest trudny i skomplikowany,
 • prace budowlane związane z obiektem znacznie wpływają na środowisko naturalne,
 • budynek należy do określonej grupy obiektów, np. obiekty inżynieryjne, takie jak: gazociągi, elektrownie, wały przeciwpowodziowe,
 • obiekt jest zarejestrowany jako zabytek.

Warto zatrudnić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nawet jeżeli nie został na nas nałożony ten obowiązek. Inspektor zobligowany jest do kontroli poprawności wykonywania poszczególnych robót, a także ich odbioru. Sprawdza on, czy spełnione są wszystkie wymogi prawne, czy użyte materiały posiadają atesty i czy są zgodne z tymi wymienionymi w projekcie oraz czy prace prowadzone są zgodnie z projektem, wydanym pozwoleniem i sztuką budowlaną. Inspektor jest odpowiedzialny za odbiór wszelkich instalacji, poszczególnych etapów budowy oraz całego obiektu. Osoba pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiada te same uprawnienia co kierownik budowy. Może ona wymagać wstrzymania prac, gdy uzna to za konieczne, a także rozbiórki i poprawy elementów wykonanych niezgodnie z projektem bądź sztuką budowlaną.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentuje interesy inwestora na budowie i dba o prawidłowy przebieg powstawania inwestycji.

Według art. 25 Ustawy Prawo Budowlane do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

 • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10, dopuszczalność stosowania wyrobów przy robotach budowlanych,
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy.

Opracował:
Łukasz Zawada
ZAWADA GENERALNE WYKONAWSTWO

Kierownik budowy - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 25 267 Kierowników Budowy najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Więcej poradników o kierownikach budowy